पत्ता:

संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन,
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत,
४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार,
पीडि मेलो रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.

दूरध्वनी क्रमांक:- ९१-२२-२२६२०३६१-६५
फॅक्स क्रमांक:- ९१-२२-२२६२०५६२/२२६५२१६८

ई-मेल:- dmercetll@gmail.com
संकेत स्थळ:- http:/www.med-edu.in

 

संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई

मंत्री

नाव पदनाम संपर्क
मा.ना.श्री.गिरीश महाजन मा. कॅबीनेट मंत्री 022-22842720

 

राज्यमंत्री

नाव पदनाम संपर्क
मा.ना.श्री.रविंद्र चव्हाण मा. राज्य मंत्री 022-22027075

 

मंत्रालय

नाव पदनाम संपर्क
डॉ. संजय मुखर्जी सचिव 022-22622179
022-22617410

 

संचालक/सहसंचालक (वैद्य)/सहसंचालक (दंत)/मु.प्र.अ./प्र.अधि./कार्यालयीन अधिक्षक

अ.क्र अधिका-याचे नाव पदनाम दुरध्वनी क्र. मोबाईल नं. ई-मेल संकेतस्थळ
डॉ.टी.पी.लहाने संचालक (अति.) 022-22620661
022-22620665
इंटरकॉम: 302
tatyrao.lahene@gov.in
dmercetll@gmail.com
www.dmer.org
डॉ.टी.पी.लहाने सह-संचालक 022-22620661
022-22620665
tatyrao.lahene@gov.in www.med-edu.in
डॉ.टी.पी.वाकोडे सह-संचालक 022-22620661
022-22620665
prakash.wakode@gov.in www.med-edu.in
डॉ. विवेक पाखमोडे
सह-संचालक
(अति.)
022-22620661
022-22620665
www.med-edu.in
श्रीमती मिनाक्षी आडे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी 022-22620661
022-22620665
minakshi.ade13@gov.in www.med-edu.in
श्री.परशुराम दोरवे  मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
(प्र. नि.)
022-22620661
022-22620665
     www.med-edu.in
श्रीमती पुनम पाटील सहायक संचालक (लेखा) 022-22620661
022-22620665
www.med-edu.in
श्री.परमेश्वर कोगनुरे सहायक संचालक (औखक) 022-22620661
022-22620665
parmeshwar.kognure13@gov.in www.med-edu.in
श्री.विजय शेगोकार विशेष कार्य अधिकारी 022-22620661
022-22620665
www.med-edu.in
१० श्री.नंदकुमार कोकरे प्रशासकीय अधिकारी +91-7588595656 nandkumar.kokare13@gov.in www.med-edu.in
११ श्री.विष्णू कामडी प्रशासकीय अधिकारी +91-9890827649 vishnu.kamadi13@gov.in www.med-edu.in
१२ श्री.संजय वाघमारे प्रशासकीय अधिकारी +91-9137612355 sanjay.waghmare13@gov.in www.med-edu.in
१३ श्री.संतोष गोसावी प्रशासकीय अधिकारी (अ.का.) +91-9820685347
+91-8369916201
www.med-edu.in
१४ श्री.तुषार पावस्कर प्रशासकीय अधिकारी (अ.का.) +91-9892508770 www.med-edu.in
१५ श्री.सी.पी.कुमावत प्रशासकीय अधिकारी (अ.का.) +91-9422562072 www.med-edu.in
१६ श्री.लक्ष्मण जाधव कार्यालयीन अधिक्षक +91-9922816098 www.med-edu.in
१७ श्री.जगन्नाथ नवले कार्यालयीन अधिक्षक +91-9987333718 www.med-edu.in
१८ श्री.कौशल ठाकुर कार्यालयीन अधिक्षक +91-9768155529 www.med-edu.in
१९ श्री.विनायक हातखांबकर कार्यालयीन अधिक्षक +91-9833168890 www.med-edu.in
२० श्री.सी.पी.कुमावत कार्यालयीन अधिक्षक +91-9422562072 www.med-edu.in
२१ श्री.संजयकुमार सावंत कार्यालयीन अधिक्षक +91-9869107266 www.med-edu.in
२२ श्री.विनय यशवंत सावंत कॅशिअर +91-9869629333 www.med-edu.in

 

संस्थेतील कार्यालय अधीक्षकांची कार्यरत असलेलया कार्यासन व भ्रमणध्वनी क्रमांकाची यादी

अ. क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम कार्यासन भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल
श्री. संतोष एम. गोसावी कार्यालय अधिक्षक सीईटी कक्ष ८३६९९१६२०१ santosh.gosavi@mededu.in
श्री. तुषार पावस्कर कार्यालय अधिक्षक क कार्यासन ८०८०७२६३४० tushar.pawaskar@mededu.in
श्री. विनायक हातखंबकर कार्यालय अधिक्षक एम व समन्वय कार्यासन ९८३३१६८८९० vinayak.hatkhambkar@mededu.in
श्री. संजय सावंत कार्यालय अधिक्षक आय कार्यासन ९८६९१०७२६६ sanjay.sawant@mededu.in
श्री. लक्ष्मण जाधव कार्यालय अधिक्षक ब कार्यासन ९४२१०८०६२४ laxman.jadhav@mededu.in
श्री. जगन्नाथ नवले कार्यालय अधिक्षक ड कार्यासन ९९८७३३३७१८ jagannath.navle@mededu.in
श्री. कौशल ठाकूर कार्यालय अधिक्षक ई व ग कार्यासन ९७६८१५५५२९ kaushal.thakur@mededu.in
श्री. सी. पी. कुमावत कार्यालय अधिक्षक ह व ज कार्यासन ९४२२५६२०७२ c.kumavat@mededu.in
श्री. अनिल निमसरकार वरिष्ठ सहाय्यक फ कार्यासन ९८८१४०९६४९ anil.nimsarkar@mededu.in
१० श्री. विनय सावंत वरिष्ठ सहाय्यक अ व के कार्यासन ९८६९६२९३३३ vinay.sawant@mededu.in
११ श्रीमती गीतांजली म्हात्रे स. लेखा अधिकारी औखक ८६५२८८३९६३ geetanjali.mhatre@mededu.in