अ.क्र. शीर्षक तारीख डाऊनलोड
१. केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (1) (ब) मधील 17 बाबींवरील माहिती १५/०८/२०१८ Download
२.
नागरीकाांची सनद
१५/०८/२०१८ Download
३.
जिल्हानिहाय रुग्णालय व महाविद्यालयाची यादी
१५/०८/२०१८ Download