वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
नविन संदेश

अधिसेविका वर्ग २ (श्रेणी II) पदाची दि. ०१.०१. २०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी New   |   Request for Expression of Interest (REoI) Operation & Maintenance of newly built super-specialty teaching hospitals at Latur and Aurangabad through Public Private Partnership (PPP) New   |   वीजतंत्री,वर्ग-३ या पदावर पदोन्नतीकरिता गट-ड (वर्ग-४) दि. ०१-०१-२०२२ रोजीची राज्यस्तरीय अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत New   |   संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थामधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील स्वच्छता निरीक्षक या पदावर दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची राज्यनिहाय जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत New   |    Online Application and online allotment of Government Bond Service to PG degree holders -MDS (Winter-2022 Batch) New   |    Allotment of Social Responsibility Services (Super - Speciality Winter - 2022)   |    जाहिरात - संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण् व संशोधन, मुंबई. यांच्या अधिपत्याखाली कार्यासना मध्ये असलेल्या प्रिटंर यांचे टोनर रिफीलींग, रिपेअर रिसायकलींग तसेच झेरॉक्स मशीनचे नविन टोनर करण्याबाबत New   |   उदघाटन व लोकार्पण सोहळा New   |   Vacancy for online allotment of Government Social responsibility service( Bond Service) to Super speciality degree holders Winter 2022 Dated 17.02.2023New   |   अधिपर‍िचार‍िका पदाची दि. 01.01.2023 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी New   |   अधिसेविका वर्ग-२ (श्रेणी II) पदाची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादीNew   |   Application for Social Responsibility Services Super Specialty Degree Winter 2022 New   |   Eligible Candidate list Super Speciality Degree Winter 2022 New   |   Vacancy for online allotment of Government Social responsibility service (Bond Service) to Super speciality degree holders Winter 2022 Dated 10.02.2023 New   |   Online Application and online allotment of Government Bond Service to Super-Speciality degree holders (Winter-2022 Batch) New   |   Application form for contract post of Professor and Associate Professor Clinical subjectsNew   |   चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार या विषयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक ही पदे करार पध्दतीने भरण्याबाबतNew   |   लिपिक टंकलेखन, वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती करिता वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांची दि. ०१. ०१. २०२३ रोजीची राज्यस्तरीय अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. New   |   Provisional Selection list for Transfer of Second Year MBBS Course, 2021-22 New   |   सहयोगी प्राध्यापक, किरणोपचारशास्त्र या संवर्गाची दि. १.१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. New   |   सहाय्यक प्राध्यापक, किरणोपचारशास्त्र (गट-ब) या संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. New   |   सहाय्यक प्राध्यापक, क्षयरोगशास्त्र (गट-ब) या संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. New   |   सहयोगी प्राध्यापक, क्षयरोगशास्त्र या संवर्गाची दि. १.१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. New   |   सहयोगी प्राध्यापक, क्षकिरणशास्त्र या संवर्गाची दि. १.१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. New   |   सहाय्यक प्राध्यापक, क्षकिरणशास्त्र (गट-ब) या संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. New   |    सहाय्यक प्राध्यापक, बधिरीकरणशास्त्र (गट-ब) या संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. New   |   सहयोगी प्राध्यापक, बधिरीकरणशास्त्र या संवर्गाची दि. १.१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. New सेवा ज्येष्ठता यादी (२०२२-२३)- गट – क (तांत्रिक) New    |    संचालनालयाच्या अधिनस्त संस्थेमध्ये कार्यरत अधिपरिचारिकांची (एम. एस. सी.) (पी. बी. एस. सी.) (बी. एस. सी.) सन २०२३ करिता तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत    |    Extension Notice for admission of Bachelor of Optometry for A.Y. 2022-23    |   परिसेविका, सार्वजनिक आरोग्य परिसेविका, बालरुग्ण परिसेविका, मानसोपचार परिसेविका व विभागीय परिसेविका पदाची दि ०१-०१-२०२३ रोजीची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी     |   Online Application form of Second year MBBS transfer 2021-22    |   Information Brochure of Second Year MBBS Transfer (2021 - 2022) - Regular & Supplementary Batch    |   Allotment of Social Responsibility Services (PG (Winter 2022) Degree holders) Provisional Recommendation List Dated 09.01.2023    |   Notice No. 1. - Transfer (after 1st MBBS) of Medical Students in the state of Maharashtra (2021-2022) – Regular & Supplementary Batch    |   Revised Vacancy for online allotment of Government Social responsibility service (Bond Service) to PG (Winter 2022) Degree holders Dated 06.01.2023    |   संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली संगणक, प्रिंटर यांचे वार्षिक देखभाल करार करण्याबाबत    |   Revised Vacancy for online allotment of Government Social responsibility service (Bond Service) to PG (Winter 2022) Degree holders Dated 05.01.2023    |   Application and online allotment of Government Social Responsibility Service to PG degree holders (Winter-2022 Batch Candidate)    |   R2 Provisional Recommendation list for MDS Bond Service Summer 2022 Date 26.12.2022    |   R2 Revised Vacancy for MDS Bond Service Date 23.12.2022    |   For Admission to Degree Course in Bachelor of Optometry for Academic Year 2022-23.    |   R2 Seat Matrix for MDS Bond Service Allotment Dec 2022    |   R2 Online Application and Online allotment of Government Bond Service to MDS degree holders – (Summer-2022)    |   For Admission to Degree Course in Bachelor of Optometry for Academic Year 2022-23.   |   जाहिरात: १०० संगणकांसाठी अँटी वायरस (३ वर्षांकरिता)    |   Regarding Interview for Contract Appointment    |   Provisional Recommendation list for MDS Bond Service Summer 2022 New   |   Corrigendum: MDS-2022 Corrigendum New   |   NOTICE REGARDING SCHEDULE FOR INSTITUTIONAL LEVEL ROUND OF GOVERNMENT / PRIVATE UNAIDED/ CORPORATION COLLEGES AND HOSPITAL FOR NEET (PG) CPS 2021 New   |   Online Application and Online Bond Service Allotment Government Bond Service to MDS Degree holders (Summer-2022) New   |   Eligible list for Bond Allotment of MDS pass Candidate of Summer-2022 New   |   NEET-PG-CPS 2021-22 Selection List at the end of Extended Personal Counseling Round dated 11.11.2022 New   |   NEET-PG-CPS 2021-22 Vacancy Position after Extended Personal Counseling Round dated 11.11.2022 New   |   Notice regarding Venue and Schedule Extended Personal Counselling Round for NEET PG (CPS) 2021 Dated 10/11/2022 New   |   Provisional Vacancy Position for Extended Personal Counseling Round Dated 10/11/2022 New   |   Combine Provisional State Merit List of NEET - PG - CPS - 2021 For Extended Personel Counselling Round For Maharashtra Dated 10/11/2022 New   |   New Registration for CPS Admission Process 2021 New   |   Notice regarding Extended Personal Counselling Round for NEET PG (CPS) 2021 New

profile-picture

Employee Name

Administrative Officer

मागे