लिपिक टंकलेखन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१. २०२० (दि. ते ०१.०१.२०१६ ते ३१. १२.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले ) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता दर्शविणारी सूची.

लघुटंकलेखन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१. २०२० (दि. ते ०१.०१.२०१९ ते ३१. १२.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले ) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता दर्शविणारी सूची.

निम्मश्रेणी लघुलेखन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१. २०२० (दि. ते ०१.०१.२०१९ ते ३१. १२.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले ) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता दर्शविणारी सूची.

उच्चश्रेणी लघुलेखन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१. २०२० (दि. ते ०१.०१.२०१९ ते ३१. १२.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले ) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता दर्शविणारी सूची.