संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील “प्रयोगशाळा सहाय्यक” या पदावर दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱयांची राज्यनिहाय सुधारित अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रकाशित करण्याबाबत

वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ (दि. ०१.०१.२०२० ते ३१.१२.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठाता दर्शविणारी सूची

लिपिक टंकलेखन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ (दि. ०१.०१.२०२० ते ३१.१२.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठाता दर्शविणारी सूची

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील “प्रयोगशाळा सहाय्यक” या पदावर दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱयांची राज्यनिहाय अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत

निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ (दि. ०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले) रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती जेष्ठातासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत

लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ (दि. ०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले) रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती जेष्ठातासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत

उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ (दि. ०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले) रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती जेष्ठातासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची क्ष-किरण सहाय्यक / अंधारखोली सहाय्यक या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत.

वाहनचालक, वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती प्रदान करण्याकरीता गट-ड (वर्ग-४) या संवर्गात कार्यरत कर्मचा-यांची माहिती सादर करण्याबाबत

क्र. संवैशिवसं/जेष्ठता सूची/वाहनचालक/पदोन्नती /फ ७/९६८/२०२१

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदावर पदोन्नती प्रदान करण्याकरीता प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदावरील कार्यरत कर्मचा-यांची माहिती सादर करण्याबाबत

क्र. संवैशिवसं/जेष्ठता सूची/प्र.शा.तं/पदोन्नती /फ ७/९६९/२०२१