संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-ड (तांत्रिक) संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना “वाहनचालक” या पदावर पदोन्नती देण्याकरीताची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत….

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-ड (तांत्रिक) संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना “प्रयोगशाळा सहाय्यक” या पदावर पदोन्नती देण्याकरीताची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत….

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-ड (तांत्रिक) संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना “ग्रंथपाल सहाय्यक” या पदावर पदोन्नती देण्याकरीताची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत….

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-ड (तांत्रिक) संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना “शिंपी” या पदावर पदोन्नती देण्याकरीताची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत….

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-ड (तांत्रिक) संवर्गात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना “क्ष-किरण सहाय्यक / अंधारखोली सहाय्यक” या पदावर पदोन्नती देण्याकरीताची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत….