१ सप्टेंबर २०१८ रोजी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या नविन संकेत स्थळाचे उघ्दघाटन झाले .

1सप्टेंबर 2018 रोजी वैघकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या नविन संकेत स्थळाचे उघ्दघाटन झाले .
1सप्टेंबर 2018 रोजी वैघकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या नविन संकेत स्थळाचे उघ्दघाटन झाले .