गट-ड (वर्ग-४) संवर्गात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारशीनुसार वाहनचालक (वेतनबँड एस-०६ रु. १९,९०० – ६३,२००/-) या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती प्रदान करण्याबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील “प्रयोगशाळा सहाय्यक” या पदावर दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱयांची राज्यनिहाय अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत

गट-ड (वर्ग -४) संवर्गात कार्यरत कर्मचा-यांना विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारशीनुसार प्रयोगशाळा सहाय्यक (वेतनबँड एस-०७ रु. २१,७०० – ६९,१००) या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती प्रदान करण्याबाबत

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नीत रुग्णालयात चिकित्सालयीन तसेच अतिविशेषोपचार विभागातील विविध विषयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदे मध्यवर्ती निवड प्रकियेमार्फत करार तत्वावर तात्पुरता नियुक्तीने भरण्याबाबत

क्र. संवैशिवसं/आस्था-वर्ग-१ व २/जाहिरात-करार/२०२२

निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ (दि. ०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले) रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती जेष्ठातासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत

लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ (दि. ०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले) रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती जेष्ठातासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत

उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२२ (दि. ०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०२१ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक/पदोन्नती देण्यात आलेले) रोजीची राज्यस्तरीय तात्पुरती जेष्ठातासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत