मुंबई
१. ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई
२. सर ज.जी.समूह रुग्णालय, मुंबई
३.गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई
४. सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, मुंबई
५. अधिपरिचारिका विभाग सर ज.जी.रु.मुंबई
६.कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई
७. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई
८. परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई
९. नागरी स्वास्थ्य केंद्र वांद्रे
१०. आरोग्य पथक, पालघर
पुणे
१. ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे
२. बै.जी.वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे
३. आरोग्य पथक शिरुर, पुणे
नागपूर
१. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर
२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर
३. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर
४. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर
५. शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर
६. अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर
७. आरोग्य पथक सावनेर, नागपूर
८. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्र, नागपूर
९. ट्रामा केअर सेंटर, नागपूर
१०. भौतिककोपचार व व्यवसायोपचार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर
सोलापूर
१. डॉ. वैशंपायन स्मृति शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर
२. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर
सांगली
१. पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सर्वोपचार रुग्णालय, सांगली
२. आरोग्य पथक  तासगांव, सांगली
मिरज
१. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज
२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज
बीड
१. स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई
२. स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई
धुळे
१. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे
२. सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे
यवतमाळ
१. श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ
२. श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ
३. श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय -जिल्हा स्त्री रुग्णालय, यवतमाळ
नांदेड
१. डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड
२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड
कोल्हापूर
१. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर
२. छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर
लातूर
१. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर
२. सर्वोपचार रुग्णालय, लातूर
अकोला
१. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला
२. सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला
चंद्रपूर
१. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर
२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर
गोंदिया
१. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया
२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया
जळगांव
१. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगांव