०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची

1. सहयोगी प्राध्यापक, उर:शल्यचिकित्साशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
2. सहयोगी प्राध्यापक, मज्जातंतूंशल्यचिकित्साशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
3. सहयोगी प्राध्यापक, बालरोगशल्यचिकित्साशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
4. सहयोगी प्राध्यापक, सुघटनशल्यचिकित्साशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
5. सहयोगी प्राध्यापक, मनोविकृतीशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
6. सहयोगी प्राध्यापक, शल्यचिकित्साशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२२ व दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
7. सहयोगी प्राध्यापक, मूत्रशल्यचिकित्साशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
8. सहाय्यक प्राध्यापक, शल्यचिकित्साशास्त्र (गट-ब) या संवर्गातील पदधारकांची दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरिम सुधारित जेष्ठतासूची. Download
9. सहाय्यक प्राध्यापक, मज्जातंतूशल्यचिकित्साशास्त्र (गट-ब) या संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.०१.२०२२ व दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
10. सहाय्यक प्राध्यापक, बालरोगशल्यचिकित्साशास्त्र (गट-ब) या संवर्गातील पदधारकांची दि. १.०१.२०२२ व दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
11. सहाय्यक प्राध्यापक, सुघटनशल्यचिकित्साशास्त्र (गट-ब) या संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.०१.२०२२ व दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download
12. सहाय्यक प्राध्यापक, मनोविकृतीशास्त्र (गट-ब) या संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.०१.२०२२ व दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची. Download