शासकीय वैद्यकीय महाविद्यायल व रुग्णालय,नागपुर तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यायल व रुग्णालय  अतिव‍िशेष उपचार रुग्णालय,नागपुर येथील क्ष-किरण,सीटी स्कॅन,विभागाचे दि २८ डिसेंबर, २०२२ रोजी मा ना श्री गिरीश महाजन,  वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्या  शुभहस्ते पार पडला.

[robo-gallery id=”4093″]