अ.क्र. शीर्षक तारीख डाऊनलोड
१. सहयोगी प्राध्यापक अस्थिव्यंगोपचार व औषधवैद्यकशास्त्र या संवर्गाचा विषयनिहाय आकृतिबंध New २९/१०/२०१८ Download
२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांच्याशी संलग्नित रुग्णालयातील सहयोगी प्राध्यापक संवर्गाचा विषयनिहाय आकृतिबंध , सहयोगी प्राध्यापक अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र New २९/०९/२०१८ Download
३. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांच्याशी संलग्नित रुग्णालयातील सहयोगी प्राध्यापक संवर्गाचा विषयनिहाय आकृतिबंध , सहयोगी प्राध्यापक औषधवैद्यकशास्त्र New २९/०९/२०१८ Download