6

Aug 21

समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२१

लिपिक संवर्ग बदली पात्र कर्मचारी यादी- (अतिरिक्त) 2021
Read More

5

Aug 21

समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या सन – २०२१

लिपिक संवर्ग बदली पात्र कर्मचारी यादी-(सुधारित) 2021
Read More
अ.क्र. शीर्षक तारीख डाऊनलोड
ऍडीशनल लिपिक कर्मचाऱ्यांची बदली पात्र यादी – २०१९ ३१/०५/२०१९ Download
बदली अधिनियमन २००५ नुसार लिपिक वर्गीय (अतांत्रिक संवर्गातील) सन २०१९ या सालातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत…
बदलीपात्र लेटर
पदनाम – कार्यालयीन अधीक्षक
पदनाम – वरिष्ठ सहाय्यक
पदनाम – उच्चश्रेणी लघुलेखक
पदनाम – निम्मश्रेणी लघुलेखक
पदनाम – वरिष्ठ लिपिक
पदनाम – कनिष्ठ लिपिक
पदनाम – लघुटंकलेखक
रिक्तपद
२०/०५/२०१९