12

May 22

सन २०२२-२०२३ या वर्षातील तांत्रिक संवर्गाच्या बदली पात्र कर्मचा-यांच्या विकल्पाकरीता संस्थानिहाय रिक्त जागांची स्थिती

संचालनालयाच्या अधिनस्त संस्थेतील तांत्रिक संवर्गातील मंजूर भरलेली रिक्त पदांची माहिती दि. ३०/०४/२०२२
Read More