अ.क्र. शीर्षक डाऊनलोड
१. स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई DOWNLOAD
२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद DOWNLOAD
३. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद DOWNLOAD
४. प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची सध्यस्थिती DOWNLOAD