सेवा ज्येष्ठता यादी – सन २०१६-२०१९

अ.क्र. शीर्षक तारीख डाऊनलोड
५५ पाठ्यनिर्देशिका यांची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत ०९-०७-२०१९ Download
५४ संचालनायच्या अधिनस्त संस्थेमध्ये कार्यरत पाठ्य निर्देशिकांची सॅन २०१९ करीत तात्पुरती सेवा सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत … २३-०५-२०१९ Download
५३ सहाय्यक प्राध्यापक, औषधवैद्यकशास्त्र व आयसीसीयु (औषधवैद्यकशास्त्र) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०५-०३-२०१९ Download
५२ सहाय्यक प्राध्यापक, हृदयरोगशास्त्र (गट-ब) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. १८-०२-२०१९ Download
५१ सहाय्यक प्राध्यापक, गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी (गट-ब) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०२-०३-२०१९ Download
४९ सहाय्यक प्राध्यापक, नेफ्रोलॉजी (गट-ब) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. १८-०२-२०१९ Download
४८ लिपिक टंकलेखन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१७ (दि. ०१. ०१. २०१६ ते ३१.१२.२०१६ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणुक/पदोन्नति देण्यात आलेले) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता दर्शवणारी सूची. १२-०३-२०१९ Download
४७ अधिपरिचारिका व त्याच्या समतुल्य पदाच्या वेतनश्रेणीतील पदावरील कर्मचाऱ्यांना जेष्ठतेनुसार “परिसेविका”  अराजपत्रीत वर्ग-३ (वेतन श्रेणी एस. बी. १५ : रुपये ४१,८००-१,३२,३००/-) या पदावर विभागीय पदोन्नतीच्या शिफारशीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात प्रदान करणेबाबत. ०७-०३-२०१९ Download
४६ उच्चश्रेणी लघुलेखन या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१. ०१. २०१९ रोजीची राज्यनिहाय अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. २८-०२-२०१९ Download
४५ निम्मश्रेणी लघुलेखन या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१. ०१. २०१९ रोजीची राज्यनिहाय अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. २८-०२-२०१९ Download
४४ लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१. ०१. २०१९ रोजीची राज्यनिहाय अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत २८-०२-२०१९ Download
४३ अधिसेविका वर्ग-२ श्रेणी-१ पदांची स्थिति (INFORMATION OF METRON POSTS – 2019) २०-०२-२०१९ Download
४२ गट -ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची. १०-०१-२०१९ Download
४१ लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१९ (दि. ०१. ०१. २०१५ ते ३१.१२.२०१८ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणुक/पदोन्नति देण्यात आलेले) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता दर्शवणारी सूची. १०-०१-२०१९ Download
४० निम्मश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१९ (दि. ०१. ०१. २०१५ ते ३१.१२.२०१८ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणुक/पदोन्नति देण्यात आलेले) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता दर्शवणारी सूची. १०-०१-२०१९ Download
३९ उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१९ (दि. ०१. ०१. २०१५ ते ३१.१२.२०१८ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणुक/पदोन्नति देण्यात आलेले) रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता दर्शवणारी सूची. १०-०१-२०१९ Download
३८ गट -ड सवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची. १०-०१-२०१९ Download
३७ लिपिक टंकलेखन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१६ रोजीची राज्यनिहाय अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत १०-०१-२०१९ Download
३६ गट -ड सवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची. ०९-०१-२०१९ Download
३५ दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची सुधारित अंतिम जेष्ठतासूचि वरिष्ठ लिपिक (गट-क) ०२-०१-२०१८ Download
३४ दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूचि वरिष्ठ लिपिक (गट-क) ०१-०१-२०१८ Download
३३ संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या संस्थांमधील मनोरुग्ण परिचारीका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अधिपरिचारीकांची वर्ष निहाय, परीक्षा उत्तीर्ण गुणवत्ता यादि (सुधारित अंतिम यादि) दि. ०१. ०१. २०१८ ०१-०१-२०१८ Download
३२ वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील त्वचा व गुप्तरोग या विषयातील प्राध्यापकांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
३१ वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र या विषयातील प्राध्यापकांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
३० वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील नेफ्रोलॉजी या विषयातील प्राध्यापकांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
२९ वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कान, नाक व घसाशास्त्र या विषयातील प्राध्यापकांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
२८ वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील हृदयरोगचिकित्साशास्त्र या विषयातील प्राध्यापकांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
२७ सहयोगी प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोग या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
२६ सहयोगी प्राध्यापक, अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
२५ सहाय्यक प्राध्यापक, नेफ्रोलॉजी या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
२४ सहयोगी प्राध्यापक, औषधवैद्यकशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
२३ सहयोगी प्राध्यापक, कान, नाक व घसाशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
२२ सहयोगी प्राध्यापक, हृदयरोगचिकित्साशास्त्र या संवर्गाची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. ०१-०१-२०१८ Download
२१ कार्यालय अधिक्षक (गट – क)  यांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची ०१-०१-२०१८ Download
२० सहाय्यक प्राध्यापक, अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र (गट – ब) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. २१-१०-२०१८ Download
१९ गट – क (तांत्रिक) संवर्गातील ग्रंथपाल या पदावर पदोन्नती प्रदान करण्यासाठी सहाय्यक ग्रंथपाल यांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची तात्पुरति ज्येष्ठता यादी. ०१-०१-२०१८ Download
१८ गट – ड संवर्गातून स्वस्छता निरीक्षक या पदावर पदोन्नती प्रदान करण्यासाठी गट – ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची तात्पुरति ज्येष्ठता यादी. ०९-१०-२०१८ Download
१७ संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या संस्थांमधील मनोरुग्ण परिचारीका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अधिपरिचारीकांची वर्ष निहाय, परीक्षा उत्तीर्ण गुणवत्ता यादि (अंतिम यादि) दि. ०१. ०१. २०१८ ०१-०१-२०१८ Download
१६ दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूचि वरिष्ठ सहाय्यक (गट-क) १५.१०.२०१८ Download
१५ संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या संस्थांमधील बालरुग्ण परिचारीका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अधिपरिचारीकांची वर्ष निहाय, परीक्षा उत्तीर्ण गुणवत्ता यादि (अंतिम यादि) दि. ०१. ०१. २०१८ ०१-०१-२०१८ Download
१४ सहायक प्राध्यापक, त्वचा व गुप्तरोगशास्त्र (गट-ब) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.१.२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची. २६-०६-२०१८ Download
१३ सहायक प्राध्यापक, नेफ्रोलॉजी (गट-ब) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.१.२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची. २६-०६-२०१८ Download
१२ सहायक प्राध्यापक,नाक व घसाशास्त्र (गट-ब) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.१.२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची. २४-०६-२०१८ Download
११ सहायक प्राध्यापक, हृदयरोगशास्त्र (गट-ब) संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.१.२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची. २६-०६-२०१८ Download
१० वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या आधिपत्याखालील सहाय्यक प्राध्यापक, औषधवैद्यकशास्त्र व आयसीसीयु (औषधवैद्यकशास्त्र) या संवर्गातील राजपत्रित पदधारकांची दि. १.१.२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची. ०१-१०-२०१८ Download
वरिष्ठ लिपिक या पदावरील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. २६-०९-२०१८ Download
वरिष्ठ सहाय्यक या पदावरील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. ०४-०८-२०१८ Download
कार्यालय अधिक्षक या पदावरील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत. ३१-०७-२०१८ Download
संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्या खालील असलेल्या संस्थांमधील सार्वजनिक आरोग्य परिचारीका अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अधिपरिचारीकांची वर्ष निहाय, परीक्षा उत्तीर्ण गुणवत्तेनुसार अंतिम ज्येष्ठता यदि ०१-०१-२०१८ Download
Staff Nurses Temporary Seniority List (1.1.2018) ०१-०१-२०१८ Download
SISTER/PHN/PED/PSY Temporary Seniority List -2018 ०१-०१-२०१८ Download
परिचर्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या दि. १.१.२०१८ ची तात्पुरती सेवाजेष्ठतायादी १०-०३-२०१८ Download
Assistant Matrons Temporary Seniority List- 2018 ०१-०१-२०१८ Download
लिपिक टंकलेखन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीची (दि.०१.०१.२०१५ ते दि. ३१.१२.२०१५ पर्यंतच्या कालावधीमध्ये नेमणूक / पदोन्नती देण्यात आलेले) तात्पुरत्या स्वरूपातील राज्यनिहाय जेष्ठता दर्शवणारी सूची. ०१-०१-२०१६ Download