अ.क्र. शीर्षक डाऊनलोड
०१ रचना, कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशिल Download
०२ अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्ये व अधिकार Download
०३ निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यांत येणारी कार्यपध्दती तसेच पर्यवेक्षण व उत्तरदायीत्व प्रणाली Download
०४ स्वतची कार्य पार पाडण्यांसाठी ठरविण्यांत आलेली मानके Download
०५ स्वतची कार्य पार पाडण्यांसाठी ठरविण्यांत आलेली मानके_1 Download
०६ कार्यासनांकडे किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण Download
०७ आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोण Download
०८ आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोण_1 Download
०९ आपल्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका Download
१० आपल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला व कर्मचाऱ्याला मिळणारे मासिक वेतन, तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमांमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पद्धती. Download
११ सर्व योजनांचा तपशिल, प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल. Download
१२ अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि अशा कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाऱ्यांचा तपशील. Download
१३ ज्या व्यक्तिंना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तिंचा तपशिल Download
१४ इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या किंवा त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबंधातील तपशिल. Download
१५ माहिती मिळविण्यासाठी नागरीकांना उपलब्ध असणाऱ्या सुविधांचा तपशील Download
१६ जन माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील Download
१७ विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती Download
१८ संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यरत संस्थेतील प्रशासकीय अधिकारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक Download