रुग्ण सेवा

  • अतिदक्षता विभाग
  • विशेष नवजात दक्षता विभाग
  • जळीत विभाग
  • सि.टी. स्कॅन
  • मानसोपचार सेवा
  • सोनोग्राफी सेवा
  • सुरक्षा, रुग्णवाहिका, आहार व स्वच्छता सेवा करार पद्धतीच्या स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.