पत्ता:

संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन,
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत,
४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार,
पीडि मेलो रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.

दूरध्वनी क्रमांक:- ९१-२२-२२६२०३६१-६५
फॅक्स क्रमांक:- ९१-२२-२२६२०५६२/२२६५२१६८

ई-मेल:-
pa.commissionermededu@gmail.com
 director.dmer@gmail.com

संकेत स्थळ:-

https:/www.med-edu.in/

 

संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई

अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम संपर्क
श्री. राजीव निवतकर आयुक्त
(वैद्यकीय शिक्षण)
022-22620861

 

मा. आयुक्त यांचे स्विय सहाय्यक

अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम संपर्क
श्रीमती अभिरुची कुलकर्णी उच्च श्रेणी लघुलेखन 022-22620861
श्री. प्रमोद बागुल निम्नश्रेणी लघुलेखन 022-22620861

अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव पदनाम संपर्क
डॉ. दिलीप गोविंदराव म्हैसेकर संचालक अतिरिक्त भार 022-22620735
डॉ. अजय चंदनवाले सह संचालक (वैद्य) 022-22702357
पद रिक्त सह संचालक (वैद्य)
डॉ. विवेक पाखमोडे सह संचालक (दंत) 022-22620361-65
पद रिक्त सह संचालक (प्रशासन)
श्रीमती साधना वि. गावंडे अधिक्षीका (शुश्रुषा) 022-22620361
श्रीमती मिनाक्षी हिरामन आडे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी 022-22611109
श्री. जी. जी. दिघावकर मुख्य प्रशासकीय‍ अधिकारी
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत
022-22617182
श्री मनिष जाधव सहाय्यक संचालक (लेखा) 022-22620361
१० श्रीमती सुषमा निवास पाटील सहाय्यक संचालक (लेखा) 022-22620361
११ पद रिक्त सहाय्यक संचालक (औखक)
१२ श्री. विष्णू यशवंत कामडी प्रशासकीय अधिकारी 022-22620361
१३ श्रीमती मुमताज पठाण प्रशासकीय अधिकारी 022-22620361
१४ श्री. अंकुश मुंडे प्रशासकीय अधिकारी 022-22620361
१५ श्री. लक्ष्मण माने प्रशासकीय अधिकारी 022-22620361
१६ पद रिक्त प्रशासकीय अधिकारी
१७ पद रिक्त प्रशासकीय अधिकारी
१८ पद रिक्त प्रशासकीय अधिकारी
१९ पद रिक्त प्रशासकीय अधिकारी
२० पद रिक्त प्रशासकीय अधिकारी
२१ पद रिक्त प्रशासकीय अधिकारी
२२ पद रिक्त प्रशासकीय अधिकारी
२३ पद रिक्त विधी अधिकारी
२४ श्री. रा. का. चव्हाण लेखा अधिकारी 022-22620361
२५ श्री. परमेश्वर कोगनुरे औषधनिर्माता
२६ श्री. विनायक दत्ताराम हातखंबकर कार्यालय अधिक्षक
२७ श्री. संजयकुमार सीताराम सावंत कार्यालय अधिक्षक
२८ श्री. इफतेखार पठाण कार्यालय अधिक्षक
२९ श्रीमती सविता राणे कार्यालय अधिक्षक
३० श्रीमती मृणाल घाडिगांवकर कार्यालय अधिक्षक
३१ श्री. लक्ष्मण जाधव कार्यालय अधिक्षक
३२ पद रिक्त कार्यालय अधिक्षक
३३ पद रिक्त कार्यालय अधिक्षक
३४ पद रिक्त कार्यालय अधिक्षक
३५ पद रिक्त कार्यालय अधिक्षक
३६ पद रिक्त कार्यालय अधिक्षक
३७ पद रिक्त कार्यालय अधिक्षक
३८ पद रिक्त कार्यालय अधिक्षक
३९ पद रिक्त कार्यालय अधिक्षक