वैघकीय शिक्षण व संशोधन विभाग मुंबई येथे वैघकीय अध्यापक गुणगौरव पुरस्कार सोहळा दिनांक 05/09/2018 रोजी डाँ शिणगारे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.

5

Sep 18

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग मुंबई येथे वैद्यकीय अध्यापक गुणगौरव पुरस्कार सोहळा दिनांक 05/09/2018 रोजी डॉ. प्रविण शिनगारे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग मुंबई येथे वैद्यकीय अध्यापक गुणगौरव पुरस्कार सोहळा दिनांक 05/09/2018 रोजी डॉ. प्रविण शिनगारे संचालक यांच्या...
Read More

12

May 22

सन २०२२-२०२३ या वर्षातील तांत्रिक संवर्गाच्या बदली पात्र कर्मचा-यांच्या विकल्पाकरीता संस्थानिहाय रिक्त जागांची स्थिती

संचालनालयाच्या अधिनस्त संस्थेतील तांत्रिक संवर्गातील मंजूर भरलेली रिक्त पदांची माहिती दि. ३०/०४/२०२२
Read More
1 2 3 6