अनुकंपा तत्वावर लिपिक टंकलेखन, गट-क या पदावर नियुक्ती मिळण्याकरिता संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार दिवंगत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या वारसांची नावे अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीमध्ये सामाविष्ठ करून सन २०२३ ची प्रतीक्षासूची प्रसिद्ध करणेबाबत

अनुकंपा तत्वावर लिपिक टंकलेखन या पदावर नियुक्ती मिळण्याकरिता संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार दिवंगत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या वारसांची नावे अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीमध्ये सामाविष्ठ करून दि. ०१.०१.२०२२ रोजीची प्रतीक्षासूची प्रसिद्ध करणेबाबत

अनुकंपा तत्वावर तांत्रिक पदावर नियुक्ती मिळण्याकरिता संस्थ्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार दिवंगत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वारसांची नावे अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीमध्ये सामाविष्ठ करून दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती प्रतिक्षासूची प्रसिद्ध करणेबाबत

जा. क्र. सवैशिवसं/अनुकंपा प्रतिक्षायादी/तात्पुरती जेष्ठता सूची/फ२/१४३२२/२०२१

अनुकंपा तत्वावर लिपिक टंकलेखन या पदावर नियुक्ती मिळण्याकरिता संस्थ्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार दिवंगत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वारसांची नावे प्रतीक्षासूचीमध्ये सामाविष्ठ करून दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम प्रतीक्षासूची प्रसिद्ध करणेबाबत

जा. क्र. सवैशिवसं/अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षायादी/४/ड/२०२१/१४२९५

अनुकंपा तत्वावर लिपिक टंकलेखन या पदावर नियुक्ती मिळण्याकरिता संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार दिवंगत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वारसांची नावे अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतिक्षासूचीमध्ये समाविष्ट करून दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती प्रतीक्षासूची प्रसिद्ध करणेबाबत.