संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील “प्रयोगशाळा सहाय्यक” या पदावर दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱयांची राज्यनिहाय सुधारित अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रकाशित करण्याबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील “प्रयोगशाळा सहाय्यक” या पदावर दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱयांची राज्यनिहाय अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदावर दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱयांची राज्यनिहाय सेवाजेष्ठता सूची

प्रयोगशाळा सहाय्यक संवर्गात कार्यरत कर्मचा-यांना विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारशीनुसार प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (वेतनबँड एस-१३ रु. ३५,४०० – १,२२,४००) या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती प्रदान करण्याबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१.२०२० रोजीची प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदाची राज्यनिहाय अंतिम सेवा जेष्ठतासुची प्रसिद्ध करण्याबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१.२०२० रोजीची प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासुची प्रसिद्ध करणेबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१.२०२० रोजीची सुरक्षा अधिकारी या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासुची प्रसिद्ध करणेबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१.२०२० रोजीची सहाय्यक सुतार या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासुची प्रसिद्ध करणेबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१.२०२० रोजीची श्रवणमापक तंत्रज्ञ श्रवणमापक तंत्रज्ञ या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासुची प्रसिद्ध करणेबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१.२०२० रोजीची शारिरीक निर्देशक / शारिरीक प्रशिक्षण निर्देशक या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासुची प्रसिद्ध करणेबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१.२०२० रोजीची विजतंत्री या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासुची प्रसिद्ध करणेबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१.२०२० रोजीची रक्तपेढी तंत्रज्ञ या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासुची प्रसिद्ध करणेबाबत

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१.२०२० रोजीची मेकॅनिक (यात्रिक उपकरणे, सर्वसाधारण यांत्रिकी, यांत्रिक) या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासुची प्रसिद्ध करणेबाबत