संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता १/१/२०१९ अंधारखोली सहाय्यक/क्ष-किरण सहाय्यक या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता १/१/२०२० रोजीची प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदाची तात्पुरती जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.

कनिष्ठ लिपिक व त्यांच्या समतुल्य पदाच्या वेतनश्रेणीतील पदावरील कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ लिपिक व त्यांच्या समतुल्य पदाच्या रुपये ५२००-२०२०० ग्रेड पे रु. २४००/- या वेतनश्रेणीतील पदावर विभागीय पदोन्नतीच्या शिफारशीनुसार पदोन्नत्या प्रदान करण्याबाबत.