Open Notice : अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव हे खालील नमूद औषधांच्या खरेदीकामी दरपत्रके मागवित आहेत. इच्छुक पुरवठादारांनी आपली दरपत्रके सीलबंद लिफाफ्यात या कार्यालयाच्या आवक शाखेत दिलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून मुदतीत सादर करावी.

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव हे खालील नमूद शल्यवस्तूंच्या खरेदीकामी दरपत्रके मागवीत आहेत. इच्छुक पुरवठादारांनी आपली दरपत्रके सीलबंद लिफाफ्यात या कार्यालयाच्या आवक शाखेत दिलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून मुदतीत सादर करावी

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव हे खालील नमूद औषधधांच्या खरेदीकामी दरपत्रके मागवित आहेत. इच्छुक पुरवठादारांनी आपली दरपत्रके सीलबंद लिफाफ्यात या कार्यालयाच्या आवक शाखेत दिलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून मुदतीत सादर करावी.

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव हे खालील नमूद औषधांच्या खरेदीकामी दरपत्रके मागवीत आहेत. इच्छुक पुरवठादारांनी आपली दरपत्रके सीलबंद लिफाफ्यात या कार्यालयाच्या आवक शाखेत दिलेल्या अटी व शर्तीस अधीन राहून मुदतीत सादर करावी

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगांव हे खालील नमूद आणि औषधांच्या खरेदीकामी दरपत्रके मागविता आहेत. इच्छुक पुरवठादारांनी आपली दरपत्रके सिलबंद लिफाफ्यात या कार्यालयाच्या आवक शाखेत दिलेलया अति व शर्तीस अधिन राहूनमुदतीत सादर करावी

जा. क्र. शावैमजवरु/औभां/दरपत्रके/११७५/२२

संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवापुस्तके e-HRMS प्रणाली अंतर्गत नोंदणीकृत करण्याकरिता सेवा पुस्तकांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत.

जा. क्र. संवैशिवसं/शैवि-४/e-HRMS/२०२१/२६१६