गट-ड (चतुर्थश्रेणी कर्मचारी) या संवर्गातुन गट-क (तांत्रिक) या संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नति प्रदान करण्याकरिता दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची राज्यनिहाय तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.