संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-ड (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती प्रदान करण्याकरिता दि. १/१/२०२० रोजीची स्वच्छता निरीक्षक या पदाची राज्यनिहाय अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.