संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थामधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील स्वच्छता निरीक्षक या पदावर दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची राज्यनिहाय जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत