संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थामधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील ग्रंथालय सहाय्यक / ग्रंथसूचीकार / प्रलेखाकार / कॅटलॉगर पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ व दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची एकत्रित राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत. New