संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई आपले स्वागत करीत आहेत.