सन २०१९-२०

अ.क्र. शीर्षक तारीख डाऊनलोड
शुध्दीपत्रक “जन औषधी” स्वारस्याची अभिव्यक्ती ई-निविदा 2055/19 ला शुध्दीपत्रक देण्याबाबत. ३०/०३/२०१९ Download
E-Tender Notice “जन औषधी” स्वारस्याची अभिव्यक्ती ई-निविदा 2055/19 ला मुदतवाढ देण्याबाबत.New २५/०३/२०१९ Download
E-Tender Notice “जन औषधी” स्वारस्याची अभिव्यक्ती या ई-निविदा बाबत. New ०१/०३/२०१९ Download
Notification 2019 – Amendment New १६/०२/२०१९ Download
Notification सूचनापत्र: संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई, तदर्थ पदोन्नतीसाठी संमतीपत्रे घेण्याच्या कार्यक्रमाचे वेळापत्रक… (मुंबई, पुणे, नागपुर व औरंगाबाद करिता) १३/०२/२०१९ Download
e-tender-०१/१८-१९ Tender for Operation and Maintenance of existing C.T. Scan and MRI machine located at Gokuldas Tejpal Hospital, Mumbai, on Public Private Partnership (PPP) Basis ०५/०५/२०१८ Download
e-tender-०२/१८-१९ संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई येथील कार्यालयात CCTV कॅमेरे बसविणे बाबत. ०५/०९/२०१८ Download
e-tender-०३/१८-१९ संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई येथील कार्यालयातील कार्यरत संगणकांना क्विकहिल अँटी वायरस स्वाप्टवेअर टाकणे बाबत. ०५/०९/२०१८ Download
संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई येथील कार्यालयात झेरॉक्स पेपर (रिम) खरेदी करण्याबाबत २०/१०/२०१८ Download
संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई येथे लेझर प्रिंटरचे टोनर रिफिलिंग, रिपेअर व रिसायकलिंग करुन वापरण्याबाबत. (संदर्भ: दि. २७/११/२०१८ रोजीच्या मंजूर टिप्पणी नुसार) १४/०१/२०१९ Download