संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची क्ष-किरण सहाय्यक / अंधारखोली सहाय्यक या पदाची राज्यनिहाय तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत.

गट-ड (वर्ग-४) संवर्गात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना विभागीय पदोन्नती समितीच्या शिफारसीनुसार “ग्रंथालय सहाय्यक/ग्रंथसूचीकार/प्रलेखाकार” (वेतनबँड एस – ०६ रु. १९,९०० – ६३,२००/-) या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती प्रदान करण्याबाबत.

वाहनचालक, वर्ग-३ या पदावर पदोन्नती प्रदान करण्याकरीता गट-ड (वर्ग-४) या संवर्गात कार्यरत कर्मचा-यांची माहिती सादर करण्याबाबत

क्र. संवैशिवसं/जेष्ठता सूची/वाहनचालक/पदोन्नती /फ ७/९६८/२०२१

प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदावर पदोन्नती प्रदान करण्याकरीता प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदावरील कार्यरत कर्मचा-यांची माहिती सादर करण्याबाबत

क्र. संवैशिवसं/जेष्ठता सूची/प्र.शा.तं/पदोन्नती /फ ७/९६९/२०२१