शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज येथील चिकित्सालयीन विभागातील विविध विषयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदे मध्यवर्ती निवड प्रक्रियेमार्फत करार तत्वावर तात्पुरत्या नियुक्तीने भरण्याबाबत…

शुध्‍दीपत्रक: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, छत्रपती संभाजी नगर येथील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विभागातील विविध विषयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक हि पदे करार पद्धतीने भरण्याबाबत …

मुदतवाढ देण्याबाबत: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग – रायगड येथील वैद्यकीय अध्यापन व रुग्णसेवा याकरिता चिकित्सालयीन विषयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक हि पदे करार पद्धतीने भरण्याच्या जाहिरातीस मुदतवाढ देण्याबाबत …

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती येथील वैद्यकीय अध्यापन व रुग्णसेवा याकरिता चिकित्सालयीन विषयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक हि पदे करार पद्धतीने नियुक्तीसाठी…

छत्रपती संभाजी महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा येथील वैद्यकीय अध्यापन व रुग्णसेवा याकरिता चिकित्सालयीन विषयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक हि पदे करार पद्धतीने नियुक्तीसाठी…