संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-ड (वर्ग-४) संवर्गातील पदांवर कार्यरत कर्मचाऱयांनी प्रयोगशाळा सहाय्यक ६या पदावर पदोन्नती करीत केलेल्या कर्मचाऱ्यांची स्वरूपात पदोन्नत्या करण्याकरिता दिनांक ०१. ०४. २०२४ रोजीची एकत्रित राज्यस्तरीय सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत.

श्र-किरण सहाय्यक/ अंधारखोली सहाय्यक, वर्ग-३ या पदावर पदोन्नतीकरीता गट-ड (वर्ग-४) कर्मचाऱ्याची दिनांक ०१.०१.२०२३ व दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची एक‍त्रित राज्यस्तरीय अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत.