संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थामधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील स्वच्छता निरीक्षक या पदावर दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची राज्यनिहाय जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत New

संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण् व संशोधन, मुंबई. यांच्या अधिपत्याखाली कार्यासना मध्ये असलेल्या प्रिटंर यांचे टोनर रिफीलींग, रिपेअर रिसायकलींग तसेच झेरॉक्स मशीनचे नविन टोनर करण्याबाबत New