संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-ड (वर्ग-४) संवर्गातील पदांवर कार्यरत कर्मचाऱयांनी स्वच्छता निरीक्षक (वर्ग-३) या पदावर पदोन्नती करिता विकल्प सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१ .२०२३ व दि. ०१.०१ .२०२४ रोजीची राज्यनिहाय तात्पुररती जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत.

संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या संस्थांमधील गट-ड (वर्ग-४) संवर्गातील पदांवर कार्यरत कर्मचाऱयांनी प्रयोगशाळा सहाय्यक (वर्ग-३) या पदावर पदोन्नती करिता विकल्प सादर केलेल्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नत्या प्रदान करण्याकरिता दि. ०१.०१ .२०२३ व दि. ०१.०१ .२०२४ रोजीची राज्यनिहाय अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करणेबाबत.

युरोपीयन देशांच्या मागणी प्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने जर्मनीतील बाडेन-बुटेनबर्ग या राज्यासोबत करण्यात येणाऱ्या कराराच्या अनुषंगाने पुढील कृती कार्यक्रम ठरविण्याकरिता आयोजित बैठक